فا   EN   CN
+9821 22413478

دارالترجمه رسمی پکن

دارالترجمه رسمی پکن
دارای پروانه شماره 410
اولین دارالترجمه تخصصی زبان چینی و پیشرو در ترجمه زبان های آسیایی در ایران