فا   EN   CN
+9821 22413478

ثبت نام

ثبت نام مقدماتی:

 

ثبت نام نهایی:

توضیحات

1. دوره های تخصصی تجاری و بازرگانی بنا به در خواست متقاضیان آغاز خواهد شد.
2. پس از تکمیل فرم ثبت نام در سایت، لطفا شماره حساب واریز مبلغ ثبت نام به بانک را در قسمت توضیحات ثبت نمایید.
3. هزینه ی ثبت نام به حساب شماره 0203391107000 و یا شماره کارت 5029.3810.2977.1201، بانک دی، آقای دکتر رضا میرزایی واریز گردد.
4. دانش پژوهان محترم پس از مصاحبه ی اولیه و با همراه داشتن قبض واریزی شهریه، امکان پذیرش خواهند داشت.