فا   EN   CN
+9821 22413478

ارتباط با ما

تلفن: 22413478 9821+

ایمیل: info@persiansino.com

نشانی: تهران، بزرگراه چمران، خیابان یمن، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی مرکز رشد واحدهای فناوری و کارآفرینی

کد پستی: 1983969411