آزمون HSK

  پایان مهلت ثبت نام

نوع آزمون زمان آزمون
زمان اعلام نتایج آزمون آنلاین   آزمون آنلاین آزمون کتبی
۲۵ ژانویه* آزمون کتبی ۹ فوریه* ۳۰ دسامبر ۲۰۲۰ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۰ کتبی+آنلاین ۹ ژانویه- شنبه
۱ مارس ۱۳ مارس ۲۷ ژانویه ۱۰ ژانویه کتبی+آنلاین ۶ فوریه -شنبه
۲۲ مارس ۲۵ فوریه آنلاین ۷ مارس- یکشنبه
۵ آوریل ۲۰ آوریل ۱۰ مارس ۲۱ فوریه کتبی+آنلاین ۲۰ مارس- شنبه
۲۶ آوریل ۱۷ مه* ۳۱ مارس ۱۴ مارس کتبی+آنلاین ۱۰ آوریل- شنبه
۳۱ مه ۱۵ ژوئن ۵ مه ۱۸ آوریل کتبی+آنلاین ۱۵ مه –شنبه
۵ جولای ۱۹ جولای ۹ ژوئن ۲۳ مه کتبی+آنلاین ۱۹ ژوئن –شنبه
۲ آگوست ۱۸ آگوست ۸ جولای ۲۱ ژوئن کتبی+آنلاین ۱۸جولای- یکشنبه
۶ سپتامبر ۲۲ سپتامبر ۱۲ آگوست ۲۶ جولای کتبی+آنلاین ۲۲آگوستیکشنبه
۲۷ سپتامبر ۱۸ اکتبر* ۱ سپتامبر ۱۵ آگوست کتبی+آنلاین ۱۱ سپتامبر- شنبه
۱ نوامبر ۱۷ نوامبر ۷ اکتبر ۲۰ سپتامبر کتبی+آنلاین ۱۷ اکتبر- یکشنبه
۲۲ نوامبر ۲۷ اکتبر آنلاین ۶ نوامبر- شنبه
۶ دسامبر ۲۰ دسامبر ۱۰ نوامبر ۲۴ اکتبر کتبی+آنلاین ۲۰ نوامبر- شنبه
۲۰ دسامبر ۵ ژانویه ۲۰۲۲ ۲۵ نوامبر ۸ نوامبر کتبی+آنلاین ۵ دسامبر- یکشنبه

* نتایج آزمون در این تاریخ ها به دلیل تعطیلات یک هفته با تاخیر اعلام میشود.

آزمون HSKK

زمان اعلام نتایج پایان مهلت ثبت نام


زمان آزمون
آزمون آنلاین آزمون کتبی
۹ فوریه ۳۰ دسامبر ۲۰۲۰ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۰ ۹ ژانویه – شنبه
۲۰ آوریل ۱۰ مارس ۲۱ فوریه ۲۰ مارس- شنبه
۱۷ مه* ۳۱ مارس ۱۴ مارس ۱۰ آوریل-شنبه
۱۵ ژوئن ۵ مه ۱۸ آوریل ۱۵ مه-رشنبه
۱۸ آگوست ۸ جولای ۲۱ ژوئن ۱۸ ژوئیه-یکشنبه
۱۷ نوامبر ۷ اکتبر ۲۰ سپتامبر ۱۷ اکتبر- یکشنبه
۵ ژانویه ۲۰۲۲ ۲۵ نوامبر ۸ نوامبر ۵ دسامبر- یکشنبه

* نتایج آزمون در این تاریخ ها به دلیل تعطیلات یک هفته با تاخیر اعلام میشود.

آزمون YCT

زمان اعلام نتایج پایان مهلت ثبت نام روش آزمون نوع آزمون زمان آزمون
آزمون آنلاین۱۳ مارس* آزمون کتبی ۱۰ ژانویه کتبی کتبی ۶ فوریه- شنبه
۵ آوریل ۲۰ آوریل ۱۰ مارس ۲۱ فوریه کتبی+آنلاین کتبی ۲۰ مارس-شنبه
۱۵ ژوئن ۳۱ مه ۱۵ ژوئن ۵ مه ۱۸ آوریل کتبی+آنلاین کتبی+ شفاهی ۱۵ مه- شنبه
۲۱ سپتامبر ۲۵ جولای کتبی کتبی ۲۱ آگوست-شنبه
۸ نوامبر ۲۳ نوامبر ۱۳ اکتبر ۲۶سپتامبر کتبی+آنلاین کتبی ۲۳ اکتبر- شنبه
۱۴ دسامبر ۲۹نوامبر ۱۴ دسامبر ۴ نوامبر ۱۸ اکتبر کتبی+آنلاین کتبی+شفاهی ۱۴ نوامبر- شنبه

*نتایج آزمون در این تاریخ ها به دلیل تعطیلات یک هفته با تاخیر اعلام میشود.

پایان مهلت ثبت نام آزمون BCT

زمان اعلام نتایج   زمان آزمون
آزمون آنلاین آزمون کتبی
۸ مارس* ۲۰ فوریه ۳ ژانویه ۳۰ ژانویه، شنبه
۱۸ مه ۸ آوریل ۲۲مارس ۱۸ آوریل، یکشنبه
۱۲ جولای ۲ ژوئن ۱۶ مه ۱۲ ژوئن، شنبه
۷ سپتامبر ۲۸ جولای ۱۱ جولای ۷ آگوست، شنبه
۱۳ دسامبر ۳ نوامبر ۱۷ اکتبر ۱۳ نوامبر، شنبه

آزمونMCT

       
زمان اعلام نتایج ۱۵ ژوئن پایان مهلت ثبت نام
۱۸ آوریل
نوع آزمون کتبی زمان آزمون ۱۵ مه، شنبه
۲۷ دسامبر ۳۱ اکتبر کتبی ۲۷ نوامبر، شنبه

پایان مهلت پرداخت

هزینه ثبت نام آزمونOCT

زمان اعلام نتایج

زبان آزمون زمان آزمون
۹ فوریه ۲۰ ژانویه انگلیسی ، کره ای ، ژاپنی ، اسپانیایی ، روسی ۳۰ ژانویه، شنبه
۹ مارس ۱۷ فوریه انگلیسی ، کره ای ، ژاپنی ، اسپانیایی ، روسی ۲۷ فوریه، شنبه
۶ آوریل ۱۷ مارس انگلیسی ، کره ای ، ژاپنی ، اسپانیایی ، روسی ۲۷ مارس، شنبه
۶ مه* ۱۴ آوریل انگلیسی ، کره ای ، ژاپنی ، اسپانیایی ، روسی ۲۴ آوریل، شنبه
۸ ژوئن ۱۹ مه انگلیسی ، کره ای ، ژاپنی ، اسپانیایی ، روسی ۲۹ مه، شنبه
۶ جولای ۱۶ ژوئن انگلیسی ، کره ای ، ژاپنی ، اسپانیایی ، روسی ۲۶ ژوئن، شنبه
۱۰ آگوست ۲۱ جولای انگلیسی ، کره ای ، ژاپنی ، اسپانیایی ، روسی ۳۱ جولای، شنبه
۷ سپتامبر ۱۸ آگوست انگلیسی ، کره ای ، ژاپنی ، اسپانیایی ، روسی ۲۸ آگوست،شنبه
۸ اکتبر* ۱۵ سپتامبر انگلیسی ، کره ای ، ژاپنی ، اسپانیایی ، روسی ۲۵سپتامبر،شنبه
۹ نوامبر ۲۰ اکتبر انگلیسی ، کره ای ، ژاپنی ، اسپانیایی ، روسی ۳۰ اکتبر، شنبه
۷دسامبر ۱۷ نوامبر انگلیسی ، کره ای ، ژاپنی ، اسپانیایی ، روسی ۲۷ نوامبر، شنبه
۲۸ دسامبر دسامبر ۸ انگلیسی ، کره ای ، ژاپنی ، اسپانیایی ، روسی دسامبر۱۸،شنبه

*نتایج آزمون در این تاریخ ها به دلیل تعطیلات یک هفته با تاخیر اعلام میشود.