غذاهای چینی

آموزش غذای چینیادامه مطلب +10 اسفند 1398 توسط گروه آموزشی زبان چینی میرزایی در غذا

دیم سُم (点心:diǎnxīn )DIM SUM

بالا