گروه آموزشی زبان چینی میرزایی – مصاحبه با مهندس محمد افاضلی

مصاحبه با مهندس محمد افاضلی

دانشجوی گروه آموزشی زبان چینی میرزایی و مدیرعامل شرکت مهندسی- تولیدی در زمینه محصولات الکترونیکی