گروه آموزشی زبان چینی میرزایی – درس اول مجموعه فیلم ببین و حرف بزن – قسمت چهارم

درس اول مجموعه فیلم ببین و حرف بزن

قسمت چهارم