دیم سم
غذای چینی

دیم سم

دیم سم از گروه غذاهای کانتونی است

که در اصطلاح فارسی بدان غذاهای میان وعده و سبک گفته می شود که انواع مختلف دارد.