مصاحبه با سارا نظری
مصاحبه

مصاحبه با خانم سارا نظری

مصاحبه با خانم سارا نظری
نفر سوم ترم پنجم از دوره چهاردهم گروه آموزشی زبان چینی میرزایی

مصاحبه با مهندس افاضلی
مصاحبه

مصاحبه با مهندس محمد افاضلی

دانشجوی گروه آموزشی زبان چینی میرزایی و مدیرعامل شرکت مهندسی- تولیدی در زمینه محصولات الکترونیکی