آزمون تعیین سطح زبان چینی

HSK2

 

 1. معرفی سطح:

داوطلبان با قبولی در این سطح درک عالی از زبان چینی پایه دارند و می توانند در کارهای ساده و معمولی که نیاز به تبادل ساده و مستقیم اطلاعات در مورد مسائل آشنا و معمول دارند، ارتباط برقرار کنند. این سطح معادل (A2) چارچوب مرجع مشترک اروپایی (CEF) است.  

 1. دایره لغات مورد نیاز برای سطح HSK2 :

برای قبولی در این سطح می بایست ۳۰۰ لغت پایه را آموخت.

HSK11
 1. نکات گرامری سطح HSK۲: 
 • قید 还
 • قید 就
 • قیود تکرار
 • 从 و 离
 • 一点儿 و 有点儿
 • 真 و 很
 • 过 و 了
 • 别 و 不要
 • جملات مقایسه ای 比
 • جملات پرسشی، منفی و سوالی کردن با “吗”
 • 要……了、就要……了、快要……了 , 快……了
 • حال استمراری با 正……呢、正在……呢、在……呢
 • متمم نتیجه(结果补语)
 • متمم امکان(可能补语)
 • متمم درجه(程度补语)
 • متمم شمارش(数量补语)
 • متمم جهت ساده(简单趋向补语)
 1. ساختار و محتوای تست HSK 2:

در برگه آزمون به طور کلی دو بخش شنیداری و درک مطلب وجود دارد که شامل پین یین می باشد.

بخش شنیداری:

دارای ۳۵ آیتم و ۲۵ دقیقه زمان پاسخگویی 

بخش اول:  

این بخش دارای ۱۰ سوال می باشد. 

در این سوال هر آیتم دارای یک تصویر است و فایل صوتی هر آیتم دو بار پخش می شود. شرکت کنندگان باید بر اساس آنچه که می شنوند، درستی یا نادرستی آن را در مطابقت با عکس مشخص کنند. 

بخش دوم: 

این بخش دارای ۱۰ سوال می باشد. 

هر فایل صوتی دو بار پخش می شود. درهر آیتم یک جمله با سه تصویر وجود دارد. شرکت کنندگان در آزمون باید تصاویر مربوطه را بر اساس آنچه می شنوند، انتخاب کنند. 

بخش سوم: 

این بخش دارای ۱۰ سوال می باشد. 

هر فایل صوتی دو بار پخش می شود. در هر مورد یک گفتگو بین دو شخص انجام می گیرد و نفر سوم سوالی در مورد صحبت های بین آن دو نفر می پرسد. شرکت کننده می بایست بر اساس سوال طرح شده و گزینه ها پاسخ صحیح را انتخاب کند.

بخش چهارم: 

این بخش دارای ۵ سوال می باشد. 

هر فایل صوتی دو بار پخش می شود. یک گفتگو ۴ یا ۵ جمله ای بین دو نفر شنیده می شود و نفر سوم در انتهای مکالمه سوالی را مطرح می کند؛ شرکت کننده باید از بین سه گزینه داده شده، گزینه صحیح را انتخاب کند.

پایان بخش شنیداری: 

در این مرحله شرکت کنندگان ۵ دقیقه فرصت دارند تا پاسخ ها را وارد پاسخنامه کنند.

HSK13

 

 بخش خواندن: دارای ۲۵آیتم و ۲۲ دقیقه زمان پاسخگویی

بخش اول:

این بخش دارای ۵ سوال می باشد.

هر مورد شامل یک تصویر و یک عبارت است. شرکت کننده می بایست تعیین کند که کدام جمله با کدام تصویر مطابقت دارد. شرکت کننده باید تصویر مرتبط با هر جمله را انتخاب کند.

بخش دوم:

این بخش دارای ۵ سوال می باشد.

در داخل برگه سوالات، در هر مورد یک یا دو جمله با یک جای خالی وجود دارد. داوطلب باید از بین پاسخ های داده شده یک کلمه را انتخاب کرده و جای خالی را پر کند.

بخش سوم:

این بخش شامل ۵ سوال می باشد.

 برای هر مورد دو جمله ارائه خواهد شد. شونده باید قضاوت کند که آیا جمله دوم با جمله اول مطابقت دارد یا خیر.

بخش چهارم:

این بخش دارای ۱۰ سوال می باشد.

در این بخش ۲۰ عبارت داده می شود. از متقاضی خواسته می شود که ارتباط بین جملات را بیابد.

مدت زمان آزمون:

مدت زمان آزمون به طور دقیق۵۰ دقیقه است که با در نظر گرفتن ۵ دقیقه تکمیل اطلاعات شخصی داوطلب، در مجموع ۵۵ دقیقه خواهد بود.

نتیجه آزمون:

نمره مهارت شنیدار از ۱۰۰ نمره و خواندن نیز از ۱۰۰ نمره محاسبه میشود، شرکت کننده حداقل باید نمره ۱۲۰ را کسب کند تا موفق به قبولی در آزمون گردد.

مدت زمان اعتبار مدرک:

مدرک اچ اس کی از روز برگزاری آزمون حد اکثر تا دو سال اعتبار قانونی خواهد داشت.