آزمون تعیین سطح زبان چینی

HSK3

 

  1. معرفی سطح:

داوطلبان با قبولی در این سطح می توانند در زندگی روزمره، تحصیلی و حرفه ای خود به زبان چینی در سطح پایه ارتباط برقرار کنند و هنگام سفر به چین بیشتر ارتباطات خود را با استفاده از زبان چینی برقرار کنند.

 این سطح معادل (B1) چارچوب مرجع مشترک اروپایی (CEF) است.

  1. دایره لغات مورد نیاز برای سطحHSK3 :

برای قبولی در این سطح می بایست حداقل ۶۰۰ لغت را آموخت.

  1.  ساختار و محتوای تست HSK3:

 برگه آزمون به طور کلی دارای سه بخش شنیدار، درک مطلب و نوشتار شامل ۸۰ آیتم می باشد.

HSK14

بخش شنیداری:

دارای ۴۰ آیتم و ۳۵ دقیقه زمان پاسخگویی 

بخش اول:  

این بخش دارای ۱۰ سوال می باشد. 

این آیتم شامل چندین تصویر و عبارت است، شرکت کننده می بایست برای هر تصویر، عبارت مرتبط را انتخاب کند.

بخش دوم: 

این بخش دارای ۱۰ سوال می باشد. در هر آیتم یک عبارت کوتاه خوانده میشود، شرکت کننده باید مفهوم شنیده شده را با جمله داده شده مقایسه کرده و درستی یا نادرستی آن را مشخص نماید.

هر فایل صوتی دو بار پخش می شود. درهر آیتم یک جمله با سه تصویر وجود دارد. شرکت کنندگان در آزمون باید تصاویر مربوطه را بر اساس آنچه می شنوند، انتخاب کنند. 

بخش سوم: 

این بخش دارای ۱۰ سوال می باشد.

هر فایل صوتی دو بار پخش می شود. در هر مورد یک گفتگو بین دو شخص انجام می گیرد و نفر سوم سوالی درمورد صحبت های بین آن دو نفر می پرسد. شرکت کننده می بایست بر اساس سوال طرح شده و گزینه ها پاسخ صحیح را انتخاب کند.  

بخش چهارم: 

این بخش دارای ۱۰ سوال می باشد. 

هر فایل صوتی دو بار پخش می شود. یک گفتگو ۴ یا ۵ جمله ای بین دو نفر شنیده می شود و نفر سوم در انتهای مکالمه سوالی را مطرح می کند؛ شرکت کننده باید از بین سه گزینه داده شده، گزینه صحیح را انتخاب کند.

پایان بخش شنیداری: 

در این مرحله شرکت کنندگان ۵ دقیقه فرصت دارند تا پاسخ ها را وارد پاسخنامه کنند.

HSK15

 بخش  خواندن:

دارای ۳۰ آیتم و ۳۰ دقیقه زمان پاسخگویی

بخش اول:

این بخش دارای ۱۰ سوال می باشد.

این بخش شامل ۲۰ عبارت می باشد که از شرکت کننده خواسته می شود تا دو جمله ای که ارتباط معنایی با هم دارند و یکدیگر را تکمیل می کنند، انتخاب کند؛ به عبارت دیگر جملات بالا تکمیل کننده جملات پایین هستند.

بخش دوم :

این بخش دارای ۱۰ سوال می باشد.

در این بخش عبارتی با یک جای خالی وجود دارد. شرکت کننده باید یکی از کلمات را در بخش پاسخ ها انتخاب کرده  و جای خالی را با آن پر کند.

بخش سوم:

این بخش دارای ۱۰ سوال می باشد.

این بخش شامل ۱۰ متن کوتاه است که در مورد هر کدام یک سوال طرح شده است. شرکت کننده باید از بین ۳ گزینه ارائه شده، بهترین و مرتبط ترین گزینه را انتخاب کند.

بخش نوشتار:

دارای ۱۰ آیتم و ۱۵ دقیقه زمان پاسخگویی

بخش اول:

این بخش دارای ۵ سوال می باشد.

در این بخش شرکت کننده باید با استفاده از کلمات بهم ریخته یک جمله صحیح بنویسد.

بخش دوم:

این بخش دارای ۵ سوال می باشد.

در این بخش باید جای خالی را با کلمه خواسته شده پر کند. پین یین کلمه مورد نظر بالای جای خالی درج شده است و شرکت کننده باید کاراکتر چینی آن را بنویسد.

  1. مدت زمان آزمون:

مدت زمان آزمون به طور دقیق ۸۵ دقیقه است که با در نظر گرفتن ۵ دقیقه تکمیل اطلاعات شخصی داوطلب، در مجموع ۹۰ دقیقه خواهد بود. 

  1. نتیجه آزمون:

نمره این آزمون از ۳۰۰ نمره محاسبه می شود که به طور جداگانه نمره مهارت شنیدار ۱۰۰ نمره، خواندن ۱۰۰ نمره و بخش نوشتار نیز ۱۰۰ نمره است. شرکت کننده حداقل باید نمره ۱۸۰ را کسب کند تا موفق به قبولی در آزمون گردد.

  1. مدت زمان اعتبار مدرک:

مدرک اچ اس کی از روز برگزاری آزمون حد اکثر تا دو سال اعتبار قانونی خواهد داشت.