آزمون تعیین سطح زبان چینی

HSK4

 

  1. معرفی سطح:

داوطلبان با قبولی در این سطح می توانند در مورد طیف گسترده ای از موضوعات به زبان چینی صحبت کرده و به صورت مسلط و روان با افرادی که زبان مادری آنها چینی است، ارتباط برقرار کند.

 این سطح معادل (B2) چارچوب مرجع مشترک اروپایی (CEF) است. 

  1. دایره لغات مورد نیاز برای سطحHSK4 :

برای قبولی در این سطح می بایست حداقل۱۲۰۰ لغت را آموخت.

  1. نکات گرامری موردنیاز HSK4:

– ساختار 并

– سه ساختار 却

– ساختار 通 过

-由

-而

– جملات هم پایه و فرمایشی

– واحد های شمارش  次 , 遍 , 趟 , 场

– تفاوت دو کلمه 以为 و  认为

–  تفاوت  另 و  另外

– تفاوت 及时 و 按时- 

– تفاوت دو کلمه 本来  و 原来

– تفاوت 全 و 全部

– تفاوت对于  و 关于

– تفاوت 往往 و 常常

– ساختار “هم” …… 既 …… 又/也

– ساختار …… 不是 …… 而是

– ساختار …… 连……,更不用/更不要说

– ساختار ……尽管……,可是/仍然/还是

– 否则

– ساختار ……不管/无论……也/都

– ساختار …… 只要……就/便

– ساختار ……既然……,就/也/还

– ساختار ……即使……,也

– ساختار ……再……,也

HSK16
  1. ساختار و محتوای تست HSK4:

در برگه آزمون به طور کلی سه بخش شنیدار، درک مطلب و نوشتار در ۱۰۰ آیتم می باشد.

بخش شنیداری:

دارای ۴۵ آیتم و ۳۰ دقیقه زمان پاسخگویی 

بخش اول:  

این بخش دارای ۱۰ سوال می باشد. 

فایل صوتی هر آیتم تنها یک بار پخش می شود. در این بخش یک صحبت کوتاه پخش می شود و شرکت کننده باید درستی یا نادرستی جمله را با توجه به محتوای گفته شده بسنجد.

بخش دوم: 

این بخش دارای ۱۵ سوال می باشد.

فایل صوتی هر آیتم تنها یک بار پخش می شود. در هر آیتم یک گفتگو بین دو نفر انجام می گیرد و در انتها نفر سوم سوالی را حول محور گفتگو می پرسد. شرکت کننده باید برای هر سوال از بین چهار گزینه تستی، گزینه صحیح را انتخاب کند.

بخش سوم: 

این بخش دارای ۲۰ سوال می باشد.

فایل صوتی هر آیتم تنها یک بار پخش می شود. این بخش شامل گفتگو کوتاه دو شخص با یکدیگر است که معمولا طی این مکالمه از یکدیگر یک یا دو سوال می پرسند . پس از پایان گفتگو یک سوال پرسیده می شود که شرکت کننده باید از بین چهار گزینه داده شده، پاسخ صحیح را انتخاب کند.

پایان بخش شنیداری: 

در این مرحله شرکت کنندگان ۵ دقیقه فرصت دارند تا پاسخ ها را وارد پاسخنامه کنند.

HSK17

 بخش  خواندن:

 دارای ۴۰ آیتم و ۴۰ دقیقه زمان پاسخگویی

بخش اول :

این بخش ها دارای ۱۰ سوال می باشد.

در این بخش عبارتی با یک جای خالی وجود دارد. شرکت کننده باید یکی از کلمات را در بخش پاسخ ها انتخاب کرده  و جای خالی را با آن پر کند.

بخش دوم:

این بخش شامل ۱۰ مورد است.

 هر مورد شامل سه جمله واره است که آزمون شونده باید آنها را با ترتیب صحیح مرتب کند و یک جمله واحد بنویسد.

بخش سوم:

این بخش دارای ۱۰ سوال می باشد.

در هر سوال یک متن کوتاه وجود دارد و در انتها سوالی در مورد آن طرح شده است. شرکت کننده باید از بین گزینه های داده شده پاسخ صحیح را انتخاب کند.

بخش نوشتار:

دارای ۱۵ آیتم و ۲۵ دقیقه زمان پاسخگویی

بخش اول:

این بخش دارای ۱۰ سوال می باشد.

در این بخش شرکت کننده باید با استفاده از کلمات بهم ریخته یک جمله صحیح بنویسد.

بخش دوم:

این بخش دارای ۵ سوال می باشد.

در این بخش باید با کلمات داده شده جملات صحیح ساخت.

  1. مدت زمان آزمون:

مدت زمان آزمون به طور دقیق ۱۰۰ دقیقه است که با در نظر گرفتن ۵ دقیقه تکمیل اطلاعات شخصی داوطلب، در مجموع ۱۰۵دقیقه خواهد بود.

  1. نتیجه آزمون:

نمره این آزمون از ۳۰۰ نمره محاسبه می شود که به طور جداگانه نمره مهارت شنیدار ۱۰۰ نمره، خواندن ۱۰۰ نمره و بخش نوشتار نیز ۱۰۰ نمره است. شرکت کننده حداقل باید نمره ۱۸۰ را کسب کند تا موفق به قبولی در آزمون گردد.

  1. مدت زمان اعتبار مدرک:

مدرک اچ اس کی از روز برگزاری آزمون حد اکثر تا دو سال اعتبار قانونی خواهد داشت.