آزمون تعیین سطح زبان چینی

HSK5

 

  1. معرفی سطح:

داوطلبان با قبولی در این سطح می توانند روزنامه ها و مجلات چینی را بخوانند، از فیلم ها و نمایشنامه های چینی لذت ببرند و یک سخنرانی کامل به زبان چینی ارائه دهند.

 این سطح معادل (C1) چارچوب مرجع مشترک اروپایی (CEF) است. 

  1. دایره لغات مورد نیاز برای سطحHSK5 :

برای قبولی در این سطح می بایست حداقل۲۵۰۰ لغت را آموخت.

HSK18
  1. نکات گرامری موردنیاز HSK5 :

 – 所 

 – 令 

 -A 不如/没有 B(这么/ 那么)

 – 于 

 – 朝 

 – 朝、向 

 – 突然、忽然 

 – 及、和  

 – 便、就 

 – 一直、始终 

 – 多亏、幸亏 

 – 连忙、急忙、匆忙 

 – 不但不/不但没有……,反而 

  ……宁可……,也不/也要 

  ……与其……,不如

  ……万一……,(就)

  ……幸亏……,不然

  ……除非……,不然

  ……哪怕……,也/还

  ……为……所

HSK19
  1. ساختار و محتوای تست HSK5:

در برگه آزمون به طور کلی دارای سه بخش شنیدار، درک مطلب و نوشتار و ۱۲۰ آیتم می باشد.

بخش شنیداری:

دارای ۴۵ آیتم و ۳۰ دقیقه زمان پاسخگویی 

بخش اول:  

این بخش دارای ۲۰ سوال می باشد. 

فایل صوتی هر آیتم تنها یک بار پخش می شود. در هر آیتم یک گفتگو بین دو نفر انجام میگیرد و در انتها نفر سوم سوالی را حول محور گفتگو می پرسد. شرکت کننده باید برای هر سوال از بین چهار گزینه تستی، گزینه صحیح را انتخاب کند.

بخش دوم: 

این بخش دارای ۲۵ سوال می باشد.

فایل صوتی هر آیتم تنها یک بار پخش می شود. این بخش شامل یک گفتگو ۴-۵ جمله ای است که با یک یا چند سوال همراه است. چهار پاسخ ممکن در برگه آزمون ارائه خواهد شد. شرکت کننده باید بهترین پاسخ را از بین چهار مورد انتخاب کند.

پایان بخش شنیداری: 

در این مرحله شرکت کنندگان ۵ دقیقه فرصت دارند تا پاسخ ها را وارد پاسخنامه کنند.

 بخش  خواندن:

دارای ۴۵ آیتم و ۴۵ دقیقه زمان پاسخگویی

بخش اول :

این بخش ها دارای ۱۵ سوال می باشد.

در این بخش عبارتی با یک جای خالی وجود دارد. شرکت کننده باید یکی از کلمات را در بخش پاسخ ها انتخاب کرده  و جای خالی را با آن پر کند.

بخش دوم:

این بخش شامل ۱۰ مورد است. این بخش دارای چندین متن است که در پایان چهار گزینه درج شده است. شرکت کننده باید از بین گزینه های داده شده نزدیک ترین گزینه را از نظر تطابق محتوایی انتخاب کند.

بخش سوم:

این بخش دارای۲۰ سوال می باشد. در هر سوال یک متن بلند با تعدادی جای خالی وجود دارد. شرکت کننده باید از بین چهار پاسخ داده شده برای هر جای خالی، پاسخ درست را انتخاب کند تا متن تکمیل شود.

بخش نوشتار:

دارای ۱۵ آیتم و ۴۰ دقیقه زمان پاسخگویی

بخش اول:

این بخش دارای ۸ سوال می باشد.

در این بخش شرکت کننده باید با هر کلمه جمله بسازد.

بخش دوم:

این بخش دارای ۲ سوال می باشد.

این سوال شامل دو بخش می باشد. در بخش اول چندین کلمه وجود دارد که شرکت کننده باید با استفاده از آنها یک متن کوتاه ۸۰ کلمه ای بنویسد. در بخش دوم یک عکس وجود دارد که باید در مورد آن یک متن کوتاه ۸۰ کلمه ای نوشت.

  1. مدت زمان آزمون:

مدت زمان آزمون به طور دقیق ۱۲۰ دقیقه است که با در نظر گرفتن ۵ دقیقه تکمیل اطلاعات شخصی داوطلب، در مجموع ۱۲۵دقیقه خواهد بود.

  1. نتیجه آزمون:

نمره این آزمون از ۳۰۰ نمره محاسبه می شود که به طور جداگانه نمره مهارت شنیدار ۱۰۰ نمره، خواندن ۱۰۰ نمره و بخش نوشتار نیز ۱۰۰ نمره است. شرکت کننده حداقل باید نمره ۱۸۰ (به عبارتی دیگر ۶۰ نمره برای هر مهارت ) را کسب کند تا موفق به قبولی در آزمون گردد.

  1. مدت زمان اعتبار مدرک:

مدرک اچ اس کی از روز برگزاری آزمون حد اکثر تا دو سال اعتبار قانونی خواهد داشت.