آزمون تعیین سطح زبان چینی

HSK6

 

  1. معرفی سطح:

آزمون دهندگانی که قادر به قبولی در این سطح هستند، می توانند به راحتی اطلاعات نوشتاری و گفتاری را به زبان چینی درک کنند، همچنین می توانند به طور موثر در مورد خود به زبان چینی، هم به صورت شفاهی و هم کتبی توضیحاتی روان و غنی ارائه دهند. این سطح معادل (C2) چارچوب مرجع مشترک اروپایی (CEF) است. 

  1. دایره لغات مورد نیاز برای سطحHSK6 :

برای قبولی در این سطح می بایست حداقل۵۰۰۰ لغت را آموخت.

HSK21
  1. نکات گرامری موردنیاز HSK6:

-上下

– 人家

–  番 (fān)

– 不妨 (bùfáng)

–   明明 (míngmíng)

– 偏偏 (piān piān)

– خلاصه ساختار 连同 (liántóng)

– ساختار 而已

– ساختار 嫌 (xián)

– تفاوت ساختار 不免(bùmiǎn)  و 未免(wèimiǎn)

– تفاوت ساختار 时而 (shí’ér)  و  不时 (bùshí)

– تفاوت ساختار特意 (tèyì)  و 故意 (gùyì) و  特别 (tèbié)

– ساختار جمله ……固然,但是/也……

– ساختار جمله ……,反之(fǎnzhī) ……

– ساختار جمله ……凡是

– ساختار جمله ……鉴于

– ساختار جمله ……以免……

– ساختار جمله 到……为止

– تفاوت ساختار以致 (yǐzhì) و 以至 (yǐzhì)

– تفاوت ساختار 虽然  (suīrán) و 固然 (gùrán)    

HSK22
  1. ساختار و محتوای تست HSK6:

برگه آزمون به طور کلی دارای سه بخش شنیدار، درک مطلب و نوشتار و ۱۰۱ آیتم می باشد.

بخش شنیداری:

دارای ۵۰ آیتم و ۳۵ دقیقه زمان پاسخگویی 

بخش اول:  

این بخش دارای ۱۵ سوال می باشد. 

فایل صوتی هر آیتم تنها یک بار پخش می شود. این بخش شامل یک گفتگو ۴-۵ جمله ای است که با یک یا چند سوال همراه است. چهار پاسخ ممکن در برگه آزمون ارائه خواهد شد. آزمون باید بهترین پاسخ را از بین چهار مورد انتخاب کند.

بخش دوم: 

این بخش دارای ۱۵ سوال می باشد.

فایل صوتی هر آیتم تنها یک بار پخش می شود. این بخش شامل یک مصاحبه و ۵ سوال درمورد محتوای آن است. در هر سوال چهار گزینه به عنوان پاسخ احتمالی ارائه می شود که شرکت کننده باید گزینه صحیح را از بین آنها انتخاب کند.

بخش سوم:

این بخش دارای ۲۰ سوال می باشد.

فایل صوتی هر آیتم تنها یک بار پخش می شود. در این بخش چندین متن خوانده میشود که هر یک شامل سوالاتی هستند. برای هر سوال چهار پاسخ احتمالی در نظر گرفته شده که شرکت کننده باید بر اساس آنچه که می شنود، گزینه صحیح را انتخاب کند.

پایان بخش شنیداری: 

در این مرحله شرکت کنندگان ۵ دقیقه فرصت دارند تا پاسخ ها را وارد پاسخنامه کنند. 

HSK23

 بخش  خواندن:

 دارای ۵۰ آیتم و ۵۰ دقیقه زمان پاسخگویی

بخش اول :

این بخش ها دارای ۱۰ سوال می باشد.

در این بخش، برای هر سوال چهار جمله داده میشود که شرکت کننده باید از میان آنها جمله ای را که به لحاظ گرامری ایراد دارد، انتخاب کند.

بخش دوم:

این بخش شامل ۱۰ مورد است. در هر سوال یک متن کوتاه با دو یا سه جای خالی و چهار گزینه به عنوان پاسخ احتمالی وجود دارد. آزمون دهنده باید با توجه به ترتیب و تناسب لغات داده شده، از بین گزینه ها پاسخ صحیح را انتخاب کند.

بخش سوم:

این بخش دارای۱۰ سوال می باشد. در هر سوال یک متن بلند با ۵ جای خالی وجود دارد. شرکت کننده باید از بین چهار پاسخ داده شده برای هر جای خالی، پاسخ درست را انتخاب کند تا متن تکمیل شود.

بخش چهارم:

این بخش دارای ۲۰ سوال می باشد.

در این بخش چند متن بلند وجود دارند که در انتها آزمون دهنده باید به سوالات درک مطلب پاسخ داده و از بین گزینه ها، پاسخ صحیح را انتخاب کند.

بخش نوشتار:

دارای ۱ آیتم و ۴۵ دقیقه زمان پاسخگویی

در این بخش یک مقاله ۱۰۰۰ لغتی وجود دارد که در ابتدا به شرکت کننده ۱۰ دقیقه زمان داده میشود تا آن را روخوانی کند، سپس ۳۵ دقیقه زمان دارد تا آن را به یک مقاله ۴۰۰ کلمه ای خلاصه و بازنویسی نماید. همچنین باید عنوانی نیز برای آن در نظر بگیرد. در این بخش تنها باید مفاهیم گفته شده را به شکل ساده تری بازنویسی کرد و نیازی به بیان دیدگاه شخص شرکت کننده نیست.

  1. مدت زمان آزمون:

مدت زمان آزمون به طور دقیق ۱۳۵ دقیقه است که با در نظر گرفتن ۵ دقیقه تکمیل اطلاعات شخصی داوطلب، در مجموع ۱۴۰دقیقه خواهد بود.

  1. نتیجه آزمون:

نمره این آزمون از ۳۰۰ نمره محاسبه می شود که به طور جداگانه نمره مهارت شنیدار ۱۰۰ نمره، خواندن ۱۰۰ نمره و بخش نوشتار نیز ۱۰۰ نمره است. شرکت کننده حداقل باید نمره ۱۸۰ (به عبارتی دیگر ۶۰ نمره برای هر مهارت ) را کسب کند تا موفق به قبولی در آزمون گردد.

  1. مدت زمان اعتبار مدرک:

مدرک اچ اس کی از روز برگزاری آزمون حد اکثر تا دو سال اعتبار قانونی خواهد داشت.