آزمون HSKK

آزمون HSKK

این آزمون عمدتا مهارت های کلامی چینی داوطلب را بررسی می کند که شامل سه سطح: مبتدی، متوسط و پیشرفته است. در این آزمان سیستم صوتی به کار برده میشود.

HSKK مبتدی:

شرکت کنندگان آن عمدتا زبان آموزانی هستند که با ۲-۳ ساعت کلاس در هفته به مدت دو ترم حدود ۲۰۰ جمله و عبارت پر کاربرد زبان چینی را فراگرفته باشند.

شرکت کنندگان با قبولی در این سطح میتوانند موضوعات آشنای روزمره را درک و به صورت شفاهی از آنها استفاده کنند که این پاسخگوی نیاز های اساسی و پایه ارتباطات اجتماعی است.

HSKK متوسط:

شرکت کنندگان آن عمدتا زبان آموزانی هستند که با ۲-۳ ساعت کلاس در هفته به مدت دو ترم حدود ۹۰۰ جمله و عبارت پر کاربرد زبان چینی را فراگرفته باشند.

شرکت کنندگان با قبولی در این سطح میتوانند عبارات و جملات روزمره را درک کنند و با استفاده از آنها با چینی زبانان روان تر صحبت کنند.

HSKK پیشرفته:

شرکت کنندگان آن عمدتا زبان آموزانی هستند که با ۲-۳ ساعت کلاس در هفته به مدت دو ترم حدود ۳۰۰۰ جمله و عبارت پر کاربرد زبان چینی را فراگرفته باشند.

شرکت کنندگان با قبولی در این سطح میتوانند عقاید خود را به صورت سلیس و روان به چینی بیان کنند.

سطوح آزمون:

استاندارد بین المللی مهارت زبان چینیHSKHSKK
سطح ۵HSK6پیشرفته
HSK5
سطح ۴HSK4متوسط
سطح ۳HSK3
سطح ۲HSK2مبتدی
سطح ۱HSK1

محتوای آزمون:

HSKK مبتدی:

به سه بخش تقسیم میشود: جمعاً ۲۷ سوال دارد، کل آزمون حدود ۱۷ دقیقه زمان دارد (که شامل ۷ دقیقه آمادگی آزمون نیز هست.)

بخش اول:

پس از گوش کردن تکرار کنید. شامل ۱۵ سوال است. در هر سوال یک جمله پخش میشود و داوطلب پس از پخش تنها یکبار ملزم به تکرار است. مدت زمان آن ۴ دقیقه است.

بخش دوم:

پس از گوش کردن پاسخ دهید. شامل ۱۰ سوال است. داوطلب پس از شنیدن سوال ملزم است به صورت ساده و کوتاه پاسخ دهد. مدت زمان آن ۳ دقیقه است.

بخش سوم:

به سوالات پاسخ دهید. شامل ۲ سوال است. در برگه سوال دو سوال به همراه پین یین وجود دارد. داوطلب ملزم است برای هر سوال حداقل ۵ جمله بگوید. مدت زمان آن ۳ دقیقه است.

HSKK متوسط:

به سه بخش تقسیم میشود: جمعاً ۱۴ سوال دارد، کل آزمون حدود ۲۱ دقیقه زمان دارد (که شامل ۱۰ دقیقه آمادگی آزمون نیز هست.)

بخش اول:

پس از گوش کردن تکرار کنید. شامل ۱۰ سوال است. در هر سوال یک جمله پخش میشود و داوطلب پس از پخش تنها یکبار ملزم به تکرار است. مدت زمان آن ۳ دقیقه است.

بخش دو:

به تصویر نگاه کنید و درمورد آن صحبت کنید. شامل ۲ سوال است و هر سوال نیز شامل یک تصویر میشود. مدت زمان آن ۴ دقیقه است.

بخش سوم: :

به سوالات پاسخ دهید. شامل ۲ سوال است. در برگه سوال دو سوال به همراه پین یین وجود دارد. مدت زمان آن ۴ دقیقه است.

HSKK پیشرفته:

به سه بخش تقسیم میشود: جمعاً ۶ سوال دارد، کل آزمون حدود ۲۴ دقیقه زمان دارد (که شامل ۱۰ دقیقه آمادگی آزمون نیز هست.)

بخش اول:

پس از گوش کردن بازگو کنید. شامل ۳سوال است. هر کدام تنها یکبار پخش میشود و داوطلب پس از شنیدن ملزم است آن را بازگو کند. مدت زمان آن ۷دقیقه است.

بخش دوم:

روخوانی کنید. شامل ۱ سوال است. در برگه سوال یک متن وجود دارد و داوطلب باید آن را روخوانی کند. مدت زمان آن ۲ دقیقه است.

بخش سوم:

به سوالات پاسخ دهید. شامل ۲ سوال است. در برگه سوال دو سوال وجود دارد.واوطلب پس از خواندن سوال ها باید به آنها پاسخ دهد. مدت زمان آن ۵ دقیقه است.

اعلام نتایج:

یک ماه پس از آزمون، داوطلبان گزارش نتایج را که توسط خن بن منتشر شده دریافت می کنند.

نتیجه این آزمون به صورت بلند مدت و به عنوان گواهی مهارت زبان چینی دانشجویان خارجی در هنگام ورود به دانشگاه های چین جهت تحصیل معتبر است. نتایج آزمون HSKK از روز آزمون تا دو سال پس از آن اعتبار دارد. نمرات آن بدین شرح است:

نمره شما نمره قبولی نمره کامل
  ۶۰ ۱۰۰

فهرست مطالب