به منظور تشویق زبان آموزان کودک و نوجوانی که زبان اولشان چینی نیست و همچنین به منظور پرورش و ارتقای مهارت زبان چینی آنان از سال ۲۰۰۴، مرکز بین المللی خن بن متخصصینی را در زمینه های آموزش زبان چینی، زبانشناسی ، روانشناسی، سنجش و غیره سازمان دهی نمود. بر اساس بررسی های همه جانبه و درک وضعیت واقعی آموزش زبان چینی در خارج از کشور آزمون تعیین سطح جدید چینی کودک و نوجوان (YCT) ارائه شد.

YCTجدید یک آزمون بین المللی استاندارد شده مهارت چینی است که مهارت به کارگیری زبان چینی در تحصیل و زندگی داوطلبانی را که چینی زبان اول آنها نیست بررسی می کند . این آزمون شامل دو آزمون کتبی و شفاهی است. این بخش از یکدیگر مجزا هستند. آزمون کتبی شامل چهار سطح:YCT 1 ، YCT 2، YCT 3، YCT 4 و آزمون شفاهی شامل دو سطح مبتدی و متوسط است.

آزمون کتبی
YCT 4
YCT 3
YCT 2
YCT 1
آزمون شفاهی
YCT مبتدی
YCT متوسط

سطوح آزمون:

چهارچوب اروپایی ها برای زبان (CEF) استاندارد بین المللی مهارت زبان چینی میزان دایره لغات YCTجدید HSK جدید
C2 نمره ۵ بالای ۵۰۰۰   HSK6
C1 ۲۵۰۰   HSK5
B2 نمره ۴ ۱۲۰۰   HSK4
B1 نمره ۳ ۶۰۰ YCT 4 HSK3
A2 نمره ۲ ۳۰۰ YCT 3 HSK2
A1 نمره ۱ ۱۵۰ YCT 2 HSK1
    ۸۰ YCT 1  

YCT 1:

داوطلبان این سطح میتوانند جملات یا عبارات روزمره بسیار ابتدایی را درک کرده و به کار ببرند و آماده ی یادگیری فراتر مهارت چینی هستند.

YCT 2:

داوطلبان با قبولی در این سطح میتوانند جملات و کلمات ساده را درک کرده و از آنها استفاده کنند، نیاز های ارتباطی کلی را برطرف کنند.

YCT 3:

داوطلبان با قبولی در این سطح میتوانند از زبان چینی برای برقراری ارتباط ساده و مستقیم با موضوعات آشنا روزمره استفاده کنند و به سطح چینی مبتدی دست یابند.

YCT 4:

داوطلبان با قبولی در این سطح میتوانند امور ارتباطی اساسی تحصیل و زندگی را به زبان چینی

نتایج آزمون:

سه هفته پس از پایان آزمون، داوطلبان گزارش نتایج را که توسط خن بن منتشر شده دریافت می کنند.