کتاب، کتاب تمرین، فرهنگ لغات و فایلهای صوتی HSK1 تا HSK6

HSK1
کتاب، کتاب تمرین، فرهنگ لغات و فایلهای صوتی HSK1
۱۱۰,۰۰۰ تومان
این محصول شامل کتاب و کتاب تمرین و فرهنگ لغات...
HSK2 WEB
کتاب، کتاب تمرین، فرهنگ لغات و فایلهای صوتی HSK2
۱۲۰,۰۰۰ تومان
این محصول شامل کتاب و کتاب تمرین و فرهنگ لغات...
HSK3
کتاب، کتاب تمرین، فرهنگ لغات و فایلهای صوتی HSK3
۱۳۰,۰۰۰ تومان
این محصول شامل کتاب و کتاب تمرین و فرهنگ لغات...
HSK4
کتاب، کتاب تمرین، فرهنگ لغات و فایلهای صوتی HSK4
۱۴۰,۰۰۰ تومان
این محصول شامل کتاب و کتاب تمرین و فرهنگ لغات...
HSK5
کتاب، کتاب تمرین، فرهنگ لغات و فایلهای صوتی HSK5
۱۶۰,۰۰۰ تومان
این محصول شامل کتاب و کتاب تمرین و فرهنگ لغات...
HSK6
کتاب، کتاب تمرین، فرهنگ لغات و فایلهای صوتی HSK6
۱۸۰,۰۰۰ تومان
این محصول شامل کتاب و کتاب تمرین و فرهنگ لغات...

مجموعه رایگان فرهنگ لغات و کتابهای کاربردی زبان چینی

فرهنگ-لغت-نسبتا-کاملی-از-لغات-چینی-به-فارسی-است-که-می-تواند-در-آموزش-و-ترجمه-زبان-چینی-و-فارسی-به-صورت-دو-طرفه-کاربرد-داشته-باشد.

汉语波斯语词典

فرهنگ لغت نسبتا کاملی از لغات چینی به فارسی است که می تواند در آموزش و ترجمه زبان چینی و فارسی به صورت دو طرفه کاربرد داشته باشد

فرهنگ لغت کاملی از لغات فارسی به چینی است که می تواند در آموزش و ترجمه زبان چینی و فارسی به صورت دو طرفه کاربرد داشته باشد.

波斯语汉语大词典

فرهنگ لغت کاملی از لغات فارسی به چینی است که می تواند در آموزش و ترجمه زبان چینی و فارسی به صورت دو طرفه کاربرد داشته باشد

فرهنگ موضوعی چینی به فارسی

汉语波斯语分类词典

فرهنگ موضوعی چینی به فارسی

این-فرهنگ-لغت-به-جهت-ترجمه-لغات-از-چینی-به-چینی-می-تواند-سطح-زبان-چینی-را-به-سرعت-افزایش-دهد.

فرهنگ چینی به چینی، جلد ۶

این فرهنگ لغت به جهت ترجمه لغات از چینی به چینی می تواند سطح زبان چینی را به سرعت افزایش دهد. این فرهنگ لغت جهت دانلود، در اختیار شما عریزان قرار گرفته است.

فرهنگ لغت کلمات مترادف، متضاد، چند تلفظی و چند معنایی

同义、近义、反义词、多音多义字词典

فرهنگ لغت کلمات مترادف، متضاد، چند تلفظی و چند معنایی

فرهنگ جامع ضرب المثل های چینی

汉语成语大词典

فرهنگ جامع ضرب المثل های چینی

فرهنگ توریستی انگلیسی-چینی

英汉旅游词典

فرهنگ توریستی انگلیسی-چینی

فرهنگ جامع انگلیسی به چینی

英汉百科翻译大词典

فرهنگ جامع دایره المعارف انگلیسی-چینی

سرگرمی با کارکترهای چینی - 1

汉字的乐趣-۱

کتاب سرگرمی با کارکترهای چینی - ۱

سرگرمی با کارکترهای چینی - 2

汉字的乐趣-۲

کتاب سرگرمی با کارکترهای چینی - ۲

سرگرمی با کارکترهای چینی - 3

汉字的乐趣-۳

کتاب سرگرمی با کارکترهای چینی - ۳