مصاحبه به زبان چینی با خانم سارا نظری

مصاحبه به زبان چینی با خانم سارا نظری نفر سوم ترم پنجم از دوره ی چهاردهم