آزمون HSK
HSK و دیگر آزمون‌ها

HSK و قوانین ثبت نام

اگر در آزمون شنیداری- خوانداری تاخیر داشتید اما بخش شنیدار شروع نشده بود سریعاً به محل آزمون رسیده و در آزمون شرکت کنید. در صورتیکه شروع شده بود باید صبر کنید تا آزمون به پایان رسیده و بخش خواندار را شرکت کنید.

YCT
HSK و دیگر آزمون‌ها

آزمون YCT

ه منظور تشویق زبان آموزان کودک و نوجوانی که زبان اولشان چینی نیست و همچنین به منظور پرورش و ارتقای مهارت زبان چینی آنان از سال ۲۰۰۴، مرکز بین المللی خن بن متخصصینی را در زمینه های آموزش زبان چینی، زبانشناسی ، روانشناسی، سنجش و غیره سازمان دهی نمود. بر اساس بررسی های همه جانبه و درک وضعیت واقعی آموزش زبان چینی در خارج از کشور آزمون تعیین سطح جدید چینی کودک و نوجوان (YCT) ارائه شد.

آزمون OCT Plus
HSK و دیگر آزمون‌ها

آزمون OCT Plus

ین یک آزمون تعیین سطح مهارت کلامی چینی است که

آزمون HSKK
HSK و دیگر آزمون‌ها

آزمون HSKK

این آزمون عمدتا مهارت های کلامی چینی داوطلب را بررسی می کند که شامل سه سطح: مبتدی، متوسط و پیشرفته است. در این آزمان سیستم صوتی به کار برده میشود.

آزمون HSK
HSK و دیگر آزمون‌ها

آزمون تمامی سطوح زبان چینی مرکز خن بن

چینی آموزان، مرکز بین المللی خن بن متخصصینی را در زمینه های آموزش زبان چینی، زبانشناسی ، روانشناسی، سنجش و غیره سازمان دهی نمود.

HSK و دیگر آزمون‌ها

آزمون BCT

آزمون بی سی تی آزمون بین المللی و استاندارد است که به منظور تعیین سطح افرادی طراحی شده است که زبان اول آنها چینی نیست و به کار تجارت مشغول هستند.